Kabuldinov Ziyabek – Chef editor

Kokebayeva Gulzhaukhar –  Executive editor

Zakarya Rakhmetolla – Executive Secretary

Editorial team:

  • Bolat Kudaybergenuly (Institute of History and Ethnology named after Ch. Valikhanov )
  • Saiyn Borbasov (Institute of History and Ethnology named after Ch. Valikhanov)
  • Auezkhan Shashaev (Institute of History and Ethnology named after Ch. Valikhanov)
  • Makhabbat Kozybayeva (Institute of History and Ethnology named after Ch. Valikhanov)
  • Alima Auanasova (Institute of History of the State)
  • Maksat Alpysbes (Eurasian National University)
  • Saule Nasenova (Pavlodar State University named after S.Toraigyrov)
  • Zauresh Saktaganova (Karaganda State University named after E. Buketov)
  • Bauyrzhan Zhanguttin (Kazakh National Pedagogical University named after Abai)
  • Aigul Smanova (Kazakh National Female Pedagogical University)